Dzień dobry,
Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub chciałbyś omówić zasady świadczenia przez nas usług, możesz się z nami skontaktować. Jesteśmy dostępni pod poniżej wskazanymi punktami szybkiego kontaktu: +tel. 571330143

REGULAMIN SERWISU www.przedsiebiorcze.com.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Serwis jest dostępny pod adresem www.przedsiebiorcze.com.pl oraz jego rozwinięciami.
  1.2. Właścicielem Strony Internetowej jest Stowarzyszenie Przedsiębiorcze i Odważne , zarejestrowaną w Osieku pod numerem KRS: 0001026397 (dalej: Właściciel).
  1.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z
  wybranych funkcji Serwisu.
  1.4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób
  umożliwiający Użytkownikom:
  a. zapoznanie się z jego treścią,
  b. utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na
  nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,
  c. zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.
  1.5. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów
  pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z
  kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  a. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania naszego
  Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin
  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  b. TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w
  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób
  fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez
  Właściciela.
  c. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez
  Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o
  Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty
  współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad
  korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług
  przez te podmioty.
  d. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna przeglądająca Treści na Stronie Internetowej
  lub korzystająca z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU
  2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i
 3. poprawne korzystanie ze Serwisu:
 4. a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 5. b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej.
 6. 2.2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Serwisu będzie przebiegało bez
 7. błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
 8. ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez konieczności
 9. uprzedniego informowania o tym Klientów. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego
 10. przywrócenia działania Serwisu.
 11. 2.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz
 12. portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków
 13. umieszczonych w Serwisie.
 14. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
  3.1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne na
  rzecz Użytkowników:
  a. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu, w tym treści o
  charakterze marketingowym;
  b. formularz kontaktowy
  c. zakup biletu na organizowane wydarzenia.
  3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a. podawania w udostępnionych w ramach Strony Internetowej formularzach
  wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  b. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Stronę Internetową w
  sposób niezakłócający jej działania;
  c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Stronę Internetową w
  sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu,
  a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia
  społecznego;
  d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Stronę Internetową w
  sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
  e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Strony Internetowej jakichkolwiek
  Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści
  naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  f. niepodejmowania działań takich jak:
   rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej Treści
  naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności
  mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla
  Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub
  techniczne aspekty funkcjonowania Strony Internetowej;
   modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w
  ramach Strony Internetowej opisów usług i zakresu działalności.

Reklamacje Usług Elektronicznych
3.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w
dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w
punkcie 1.3 Regulaminu.
3.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Być może w tym miejscu należy dodać informację o nie zwracaniu pieniędzy w
przypadku nie wzięcia udziału w spotkaniu, na które osoba się zapisała

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
4.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i
nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym
nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór
nie został rozwiązany.
4.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są
odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania
sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być
dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w
szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr
podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
4.3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
a. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży.
b. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Użytkownikiem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia
platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie
uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania
sporów.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  5.1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy,
  dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych
  zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
  5.2. Przedsiębiorcze i Odważne jest zarejestrowanym znakiem towarowym, w związku z czym Właściciel zastrzega sobie wszelkie związane z
 2. 5.3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy
 3. rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej
 4. pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy
 5. obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na
 6. drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Serwisu.
 7. 5.4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie
 8. podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. 5.5. Wykorzystywanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po
 10. uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  6.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.
  6.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka
  Cookies” (tutaj nie wiem, czym takie coś jest i czy Stowarzyszenie na stronie korzysta z
  cookies, jeśli tak, to taki dokument musi znaleźć się tez na stronie)
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Regulamin w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 22 marca 2023 r.
  7.2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
  7.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym
  dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest
  prawo polskie.
  7.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Serwis będzie
  informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.